September 2018
                                                                   
Advokatsamfundet om ersättning till målsägandebiträden
Blommor på Drottninggatan där Akilov mejade ner fotgängare med en lastbil.
”Om ett målsägandebiträde är kallad till förhandlingen och bedömer att närvaro är påkallad är det klart att ersättning för denna tid måste utgå.”
Advokatsamfundet har lämnat ett yttrande till Svea hovrätt med anledning av att Stockholms tingsrätt satte ner ersättningen till målsägandebiträdena i det så kallade Akilovmålet. Tingsrätten motiverade prutningarna med att det, enligt tingsrättens bedömning, inte varit nödvändigt för målsägandebiträdena att närvara under samtliga dagar av huvudförhandlingen.

Advokatsamfundet hävdar i sitt yttrande att ett målsägandebiträde som är kallat till förhandlingen och bedömer att närvaro är påkallad också måste ha rätt till ersättning för denna tid.
NYHETER
27 september 2018
Migrationsverket: Nya funktioner på Biträdessidan lanseras i hela landet
Migrationsverket har utvecklat sin e-tjänst Biträdessidan vidare. Flera nya funktioner har under 2018 testats av några advokatbyråer i ett pilotprojekt, och under hösten lanseras de för advokater och övriga offentliga biträden i hela landet.
Läs mer »
26 september 2018
Tillsyn av registrerade meriter
Sedan maj 2018 kan advokat och biträdande jurist registrera meriter för erfarenhet och utbildning kopplat till uppdragslistorna för domstolsförordnanden.
Under hösten kommer en genomgång och tillsyn av meritmarkeringar att genomföras.
Läs mer »
24 september 2018
Arbetet med att förbättra
skatteprocessen har börjat
Nu har det första mötet hållits med arbetsgruppen som tillsattes för att diskutera en förbättring av skatteprocessen efter seminariet i juni om kvaliteten i skatteprocessen.
Läs mer »
31 augusti 2018
Problem med ”förundersökningsplattor”
Kriminalvården har upptäckt ett problem med de s.k. förundersökningsplattorna, som används för att häktade ska kunna ta del av förundersökningen elektroniskt. Det finns en risk att häktade inte har fått del av hela förundersökningen.
Läs mer »
19 september 2018
Lämna ämnesförslag till
nordiska juristmötet 2020
Inbjudan att lämna ämnesförslag till nordiska juristmötet som hålls i Reykjavik den 20–21 augusti 2020.
Läs mer »
25 september 2018
Lunchföreläsning: En nyanländ
samhällsbyggare med trauman som drivkraft
Omar Al Zankah, 24 år, kom till Sverige som flykting från Syrien för två år sedan med enbart 180 kr på fickan. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att komma som flykting till Sverige och de integrationshinder som kan finnas på vägen in i det svenska samhället.
Lunchföreläsning den 3 oktober 2018 kl. 11.45 i Stockholm.
Läs mer om föreläsningen»
6 juli 2018
Eftermiddagsseminarium 15/10:
Advokaten och sociala medier
Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder in till seminarium den 15 oktober på temat ”Advokaten och sociala medier”. Seminariet tar upp hur sociala medier kan användas för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformationskampanjer och drev samt olika ansvarsfrågor.
Läs mer om seminariet »
24 augusti 2018
Advokatsamfundet kommenterar förslaget om advokatverksamhet och penningtvätt
”Gryningsräder” är inte ändamålsenliga för att få advokatbyråer att följa penningtvättslagen anser Advokatsamfundet, som nu yttrat sig över Finansdepartementets promemoria Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket.
Läs mer »
5 september 2018
Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 74
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 74:

- Europeiska advokatdagen 2018
- CCBE reviderar sina stadgar
- Multilateralt utbyte mellan advokater
- EU:s arbete med e-juridik

CCBE-Info 74 (engelska)
 
REMISSVAR
 
18 september 2018
31 augusti 2018
22 augusti 2018
CIRKULÄR
 
31 augusti 2018
31 augusti 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Personlig åsiktsfrihet kontra Advokatens yrkesplikter
Kan man som jurist på advokatbyrå vara aktiv företrädare för ett främlingsfientligt parti och samtidigt ha förordnanden som offentligt biträde av Migrationsverket för asylsökande? Svaret på den frågan är enligt min mening nej.
 
KALENDARIUM
9 november 2018
22 november 2018
7 december 2018
13 december 2018
 
HILDARY
Månadens Hilda september 2018:
 
KURSER
2 oktober
4 oktober
9-10 oktober
11-12 oktober
6 november
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet