Tillsynsenheten utgör en del av Advokatsamfundets kansli. Enheten ansvarar för samfundets proaktiva tillsyn och granskar att advokater och advokatbyråer följer det advokatetiska regelverket. En särskild del av enhetens arbete är även att granska advokatbyråers efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Advokatsamfundet har till uppgift att se till att advokater uppfyller sina skyldigheter i advokatverksamheten. Den proaktiva tillsynen spelar en viktig roll i detta arbete, och kan bidra till att säkerställa att advokater har kontroll över allt från klientkonton till rutiner för att förhindra penningtvätt. Som tillsynsorgan är Advokatsamfundet oberoende av staten.

Målet med det proaktiva tillsynsarbetet är att förebygga fel och brister och ge advokaterna vägledning. Stödet kan förutom rekommendationer till enskilda advokater också ges i form av vägledningsdokument eller rekommendationer om utbildningar, när problemområden upptäcks. Om bristerna är stora och advokatbyrån inte vill ändra sitt arbetssätt kan tillsynsenheten, genom huvudstyrelsen, lämna ärenden vidare till disciplinnämnden. Ytterst är syftet med arbetet att bidra till förtroendet för advokatkåren, genom att identifiera risker och förebygga felaktigheter i advokatverksamheten.

Den proaktiva tillsynen fokuserar på specifika områden där tillsynsbehovet bedöms som störst. Genom riskanalyser tar tillsynsenheten fram en årlig plan fram som sätter ramarna för enhetens arbete. Det riskbaserade arbetssättet innebär att samfundet kan fokusera på de områden där tillsynen gör mest nytta och ger förebyggande effekt.

Övergången till riskbaserad tillsyn ändrar inte det faktum att samfundet kan reagera på aktuell information. Utöver den tematiska tillsynen ska enheten även arbeta med löpande och händelsestyrd tillsyn.

Processen för tillsynen innebär bland annat att information hämtas skriftligen och via platsbesök. Tillsynsenhetens granskningar ska uppmärksamma och korrigera brister. Underlaget från granskningarna kan även leda till vägledande insatser för att stödja advokatkåren. Det som framkommit i granskningarna kan också leda till att ärenden tas upp i disciplinnämnden.

Tillsynsenheten genomför sina granskningar på eget initiativ. Enheten är i princip fri att avgöra vad tillsynen ska inriktas på och koncentrerar sig därför i huvudsak på de granskningsområden som tagits fram genom riskanalyser. Det går alltså inte att göra en formell anmälan till tillsynsenheten, men enheten kan behandla information som kommer in inom ramen för den riskbaserade tillsynen. Den som anser att en enskild advokat har brutit mot god advokatsed kan anmäla advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd, som prövar ärendet. 

Kostnadsräkningsärenden

Domstolar och myndigheter som beslutar om ersättning från allmänna medel till exempelvis offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn ska rapportera till Advokatsamfundet om den yrkade ersättningen sätts ned avsevärt och den berörda är advokat.

Tillsynsenheten kan med anledning av sådan rapportering inleda ett tillsynsärende. Advokatsamfundets proaktiva tillsyn syftar här till att förebygga oskäliga kostnadsdebiteringar vad gäller rättsliga biträden.

Revisorsrapporter

En advokat som bedriver egen verksamhet är skyldig att utse en revisor som kan intyga att bokföringen sker enligt lag och Advokatsamfundets bokföringsreglemente och riktlinjer för vidareutbildning. Advokat som bedriver verksamhet har att inom sju månader efter utgången av varje räkenskapsår komma in med revisorsrapport till samfundets kansli.

Tillsynsenheten kan inleda ett tillsynsärende om det i revisorsrapporten anmärkts på till exempel bokföringen eller föreskrivet utbildningskrav.