Bakgrund

Ett av Advokatsamfundets huvudändamål enligt stadgarna är att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen. I detta ligger att värna de advokatetiska kärnvärdena och den skyddade yrkestiteln ”advokat”. Advokatsamfundet har även ett ansvar gentemot den rättssökande allmänheten i fråga om att ge korrekt information om ledamöter och deras verksamhet.

Sveriges advokatsamfund är i grunden en privaträttslig organisation, men har i lag tilldelats en rad förvaltningsuppgifter. Närmare bestämmelser om Advokatsamfundets förvaltningsuppgifter finns i 8 kap. rättegångsbalken och innefattar bland annat antagande av ledamöter i samfundet, tillsyn över advokatväsendet och registrering av personer som är auktoriserade advokater i en annan stat inom EU och stadigvarande utövar advokat-verksamhet i Sverige under sitt hemlands titel (så kallade EU-advokater). Advokatsamfundets verksamhet i dessa avseenden utgör alltså myndighetsutövning.

En förutsättning för att Advokatsamfundet ska kunna fullgöra sina myndighetsuppgifter är att Advokatsamfundet har kännedom om vilka personer som vid var tid är advokater och står under direkt tillsyn av samfundet. Det förutsätter också att Advokatsamfundet har kännedom om vilka personer som vid var tid är anställda som biträdande jurister på advokatbyrå och därmed står under indirekt tillsyn av samfundet, genom sina principaler, samt vilka som är registrerade i Sverige som EU-advokater.

Syftet med, och grunden för, upprättandet av Advokatsamfundets matrikeldatabas, alltså register över advokater, biträdande jurister, EU-advokater med flera, är således strikt relaterat till Advokatsamfundets myndighetsutövning.

Advokatguiden AS startade ursprungligen sin verksamhet med en webbplats i Norge. Advokatguidens affärsidé går ut på att dels ta betalt av advokater som vill profilera sig lite extra på webbplatsen, dels ta betalt för att matcha personer som söker advokater inom vissa specifika ämnesområden. Redan under slutet av 2020 och början av 2021 tog Advokatguiden kontakt med Sveriges advokatsamfund i syfte att skaffa sig tillgång till samfundets matrikeldatabas för att kunna etablera sig även i Sverige. Advokatsamfundet meddelade då företaget att syftet och grunden för upprättandet av databasen är den myndighetsutövning som Advokatsamfundet utövar och att det inte kunde komma ifråga att ge företaget någon sådan tillgång. Advokatsamfundet informerade också Advokatguiden om att matrikeldatabasen enligt samfundets bedömning omfattades av databasskydd enligt 49 § upphovsrättslagen och att det skulle utgöra intrång i samfundets rättigheter om Advokatguiden skulle göra utdrag eller återanvända hela eller en väsentlig del av matrikeldatabasens innehåll.

Trots Advokatsamfundets invändningar startade Advokatguiden under 2021 webbplatsen advokatguiden.se, där tusentals svenska advokater och biträdande jurister har listats, uppenbarligen utan deras vetskap. Webbplatsen har därefter under en längre tid kritiserats av enskilda svenska advokater, som anser att den är oseriös och full av felaktiga uppgifter. Till detta kommer att webbplatsen använder ”advokat” i sitt namn, trots att denna titel är skyddad i lag och förbehållen verksamhet som bedrivs av ledamöter av Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundet har uppmanat advokatguiden.se att omgående upphöra med att använda den i lag skyddade titeln ”advokat” och att sluta använda innehåll hämtat från Advokatsamfundets matrikeldatabas. Advokatsamfundet har flera gånger tillskrivit Advokatguiden för att få bolaget att upphöra med publiceringen av advokater med flera på sin webbplats.

Advokatsamfundet har även gått ut med information till landets advokater om advokatguiden.se, se här.

Många advokater har vänt sig till advokatguiden.se med begäran om att tas bort från webbplatsen och med begäran om radering av personuppgifter enligt GDPR. De har fått till svar att advokatguiden inte avpublicerar information utan tungt vägande skäl. Det är anmärkningsvärt att advokater som inte vill finnas med på webbplatsen inte tillåts avregistrera sig. Inte heller de advokater som har begärt registerutdrag enligt GDPR från Advokatguiden har fått någon positiv respons.

Ansökan om stämning mot Advokatguiden

Enligt Advokatsamfundets bedömning har Advokatguiden AS gjort ett flertal lagöverträdelser på sin webbplats advokatguiden.se.

Efter att ha försökt förmå Advokatguiden att upphöra med lagöverträdelserna har Advokatsamfundet nu valt att låta Patent- och marknadsdomstolen avgöra tvistefrågorna.

Advokatsamfundet har väckt talan i ett mål om intrång enligt upphovsrättslagen och ett mål om överträdelser av marknadsföringslagen. Sammanfattningsvis handlar dessa mål om följande aspekter:

• Advokatguiden har inte rätt att återge det stora antalet uppgifter om advokater och biträdande jurister som har hämtats från Advokatsamfundets matrikeldatabas eftersom denna omfattas av databasskydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

• Advokatsamfundet menar också att Advokatguidens webbplats innehåller oriktig och vilseledande information i flera avseenden. Exempelvis har Advokatguiden listat flera personer som advokater, trots att de tidigare har utträtt ur Advokatsamfundet. Där har också listats vissa personer som inte längre är advokater eftersom de har uteslutits ur Advokatsamfundet. Advokattiteln är skyddad i lag, och bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.

• Advokatguiden har felaktigt påstått att ”Advokatguiden har den mest kompletta databasen över advokater i Sverige”. Detta stämmer inte eftersom det saknas många advokater bland dem som listas på advokatguiden.se.

• Advokatguiden har också gett intryck av att det finns ett samarbete mellan Advokatguiden och de advokater som listas på advokatguiden.se. Detta kommer till uttryck genom att Advokatguiden uppmanar potentiella klienter att till Advokatguiden skicka information om vad klienterna behöver juridisk hjälp med, för att dessa uppgifter sedan ska vidarebefordras för att olika advokater ska lämna ”offerter”. Advokatsamfundet ser allvarligt på detta, eftersom sådana uppgifter från klienter typiskt sett omfattas av advokaters sekretess- och diskretionsplikt och inte ska lämnas till och förmedlas av Advokatguiden.

Advokatsamfundets ansökan om stämning sker i ledamöternas intresse för att tillvarata deras yrkesintressen. Advokatsamfundet har också en skyldighet att tillse att, i möjligaste mån, den information som finns om advokater på publika webbplatser är korrekt.

Advokatsamfundets nu vidtagna åtgärder har ingenting att göra med att hindra transparens och granskning rörande advokaters kompetens, verksamhet och prissättning, såsom Advokatguiden har gjort gällande. Svenska advokater verkar redan på en öppen och avreglerad juridisk tjänstemarknad, utan varken advokatmonopol eller ombudstvång vid rättegångar och andra rättsliga förfaranden. Advokatsamfundet har därför självfallet inget intresse av att motsätta sig korrekt och tillgänglig information om advokater eller på annat sätt verka konkurrenshindrande.

Marknadsföring av advokater och uppgifter om den skyddade yrkestiteln ska emellertid i alla delar vara korrekta. Problemet är just att den information som advokatguiden.se tillhandahåller varken är korrekt, neutral eller uppdaterad, och den är dessutom i många fall vilseledande. Advokatsamfundet kan inte heller acceptera intrång i Advokatsamfundets ensamrätt till vår matrikeldatabas som omfattas av databasskydd enligt upphovsrättslagen.

Begär registerutdrag och radering

Vill du som ledamot begära registerutdrag eller radering av dina personuppgifter hos Advokatguiden enligt GDPR kan du använda dig av Advokatsamfundets mallar som kan skickas till Advokatguiden på mejladressen support@advokatguiden.se.

Mall, begäran om registerutdrag

Mall, begäran om radering

Har du frågor?

Har du som advokat frågor om Advokatsamfundets rättsliga åtgärder mot Advokatguiden, kan du kontakta chefsjuristen Johan Sangborn på mejl johan.sangborn@advokatsamfundet.se.

Tidigare publicerat om Advokatguiden

Advokatsamfundet: ”Advokatguide” lanserad med felaktiga uppgifter om advokater

Tidskriften Advokaten: Hård kritik mot ny söktjänst på nätet