Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund den 4 mars 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Den ryska invasionen
av Ukraina 
Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av Ukraina, innefattande attacken på dess medborgare och landets suveränitet, och arbetar nu på flera olika sätt för att bistå Ukrainas folk.

Läs mer om hur samfundet arbetar med att stödja Ukraina, vad du som enskild advokat kan bidra med och vad advokater bör tänka på med anledning av situationen.

Sveriges advokatsamfund fördömer den ryska invasionen av Ukraina

Uttalande av Advokatsamfundets styrelse och generalsekreterare den 4 mars 2022.
                 
Det är med bestörtning och sorg som världen har kunnat konstatera att det overkliga nu händer; den ryska federationen invaderar det demokratiska Ukraina – det råder alltså en krigssituation i Europa år 2022.

Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av Ukraina, innefattande attacken på dess medborgare och landets suveränitet.

Sveriges advokatsamfund uppmanar Ryssland att omedelbart avbryta sin olagliga invasion av Ukraina, som utgör ett brott mot folkrättens grundprinciper. Advokatsamfundet uppmanar också åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att snarast inleda en utredning mot president Putin och övriga ansvariga för angreppet på Ukraina och dess befolkning.

Sveriges advokatsamfund ansluter sig till de europeiska och internationella advokatorganisationernas (CCBE, IBA m.fl.), EU-institutionernas och det internationella samfundets krav på att Ryssland omedelbart ska upphöra med sin illegala invasion av Ukraina. Alla stater måste respektera de grundläggande skyldigheter, värderingar, principer och friheter som anges i FN-stadgan, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella fri- och rättighetsinstrument.

Advokatsamfundet vill betona värnandet och respekten för de universella värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet och insisterar därför på att Europa måste förbli ett område med fred, frihet, säkerhet och rättvisa.

Advokatsamfundet bidrar såväl med finansiellt stöd för den humanitära situationen på plats i Ukraina som med rättslig rådgivning och annan hjälp för de flyktingar från Ukraina som kommer att anlända till Sverige.

Avslutningsvis vill Advokatsamfundet uttrycka svenska advokaters solidaritet med våra ukrainska kollegor och deras familjer. 
 
Svenska advokater stöder Ukraina

Advokatsamfundet har, tillsammans med flera större svenska affärsjuridiska advokatbyråer, donerat betydande belopp till den humanitära hjälpen i Ukraina. Därutöver har flera större advokatbyråer gjort egna donationer.

Advokatsamfundet rekommenderar samtliga Sveriges advokatbyråer att efter förmåga bistå med donationer till stöd för Ukraina i denna svåra tid.


Advokatverksamheten och kriget

Kriget i Ukraina och de internationella sanktionerna mot Ryssland kan, särskilt för internationellt verksamma byråer, påverka advokatverksamheten. Advokatsamfundet har samlat några punkter att tänka på.

Advokathjälpen Ukraina

Vill du vara med och bistå flyktingar från krigets Ukraina med juridisk rådgivning? Har du erfarenhet av migrationsrätt? Kontakta Advokathjälpen Ukraina.


Internationella reaktioner

Världens advokater har, precis som de svenska advokaterna, reagerat starkt mot Rysslands anfall på och invasion av Ukraina.

På Advokatsamfundets webbplats finns information om, och länkar till, internationella advokatreaktioner på kriget.


Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Det är krig i Europa

Det är krig i Europa. Det är svårt att förstå och samtidigt helt nödvändigt att ta in. Cirka 120 mil från Sverige har ryska styrkor invaderat sitt grannland, det demokratiska Ukraina, i strid med folkrättens grundprinciper.

Solidariteten betyder för närvarande allt för det land som invaderats. Det tål att påminna om att FN:s stadga som undertecknades efter andra världskriget anger att de förenade nationernas folk är beslutna att ”rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden” och att ”förena våra krafter till upprätthållande av internationell fred och säkerhet”.

Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.