Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund augusti 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Advokatsamfundets rättegångsspel 
i Almedalen
Rättegångsspelet åskådliggjorde komplexiteten i straffrätten – se sändningen på Youtube.

Advokatsamfundets rättegångsspel under Almedalsveckan utgick från ett fiktivt fall med en skarpladdad pistol som hittas gömd hemma hos ett företagarpar vid husrannsakan om misstänkt ekobrott. Frågan för ”domstolen” var: Ska makarna dömas för vapenbrott, och för vilken grad av brottet?

”Rättens” ordförande var rådman Mikael Swahn, åklagare var kammaråklagare Helene Gestrin. Advokaterna Johan Eriksson och Ulrika Borg agerade försvarare. Även de tilltalades roller spelades av advokater, Klas Bjuremark och Lotta Wirén. Som nämndemän medverkade företrädare för sju av de åtta riksdagspartierna. Efter genomförd huvudförhandling fick nämndemännen möjlighet att, en i taget, meddela dom i målet. Det visade sig vara möjligt att komma fram till mycket olika domslut.

Efter rättegångsspelet vidtog ett panelsamtal med politikerna. Samtliga politiker kommenterade att rättegångsspelet hade lyckats fånga frågornas komplexitet. Rättegångsspelet och panelsamtalet sändes i SVT Forum.

Nyheter
Dela kampanjfilmen för familjerättsadvokater den 23 augusti

Advokatsamfundets kampanj för familjerättsadvokater lanseras nu på nytt. Kampanjbudskapet sprids genom att dela Advokatsamfundets kampanjfilm i sociala medier den 23 augusti under parollen #väljenadvokat.

Filmen lyfter fram betydelsen av att anlita en advokat för familjerelaterad juridik och förmedlar den trygghet som advokattiteln borgar för.

Alla advokater kan dela och sprida kampanjfilmen den 23 augusti i sina kanaler. Filmen distribueras till familjerättsadvokater med instruktioner och kampanjtexter för nedladdning och delning i olika sociala mediekanaler.

Nytt avsnitt av Advokatsamfundspodden

Var går de kriminalpolitiska skiljelinjerna mellan riksdagspartierna? Och hur går en brottmålsrättegång till egentligen? Det 15:e avsnittet av Advokatsamfundspodden handlar om Advokatsamfundets rättegångsspel under Almedalsveckan, där åtalet hade brottsrubriceringen grovt vapenbrott. 

Medverkande är Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Johan Eriksson, Ulrika Borg, Klas Bjuremark och Lotta Wirén samt domaren Mikael Swahn och åklagaren Helene Gestrin.

Välkommen till Advokatdagarna 27–28 oktober!

Advokatdagarna är tillbaka på Grand Hôtel i Stockholm. Under två dagar, den 27–28 oktober, erbjuds ett 40-tal aktuella föreläsningar inom 6 olika ämnesområden samt bankett i Vinterträdgården.

Inledningstalare på torsdagen är Jan Eliasson, en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater, tidigare bland annat vice generalsekreterare i FN. Fredagen inleds med Alexander Stubb, som har varit bland annat stats-, utrikes- och finansminister i Finland. 
Vid banketten underhåller GES – Anders Glenmark, Orup och Niklas Strömstedt.

Årets ämnesområden är process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt samt advokatverksamhet. Komplett program presenteras på Advokatakademiens webbplats. Advokatdagarna motsvarar 12 fortbildningstimmar. Avgiften är 10 900 kr för konferens och bankett respektive 9 900 kr för endast konferens (exkl. moms).
Advokatsamfundet har hemställt om höjda straffavgifter

Advokatsamfundet överlämnade den 28 juni en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna höja straffavgiften för advokater som allvarligt bryter mot god advokatsed. Straffavgiften har inte ändrats sedan 1997 och är i dag lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Enligt ett förslag från samfundets styrelse ska beloppen höjas till lägst 10 000 kr och högst 250 000 kr.

Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni beslutade om stadgeändringar för att möjliggöra de nya reglerna. Men eftersom straffavgiftens nivå är reglerad i lag krävs att regeringen och riksdagen agerar för en lagändring, innan nya regler eller belopp kan tillämpas. Advokatsamfundets hemställan ska nu behandlas av Justitiedepartementet.
JO: Frihetsberövad har rätt till kontakt med försvarare utsedd i annan brottsutredning än den frihetsberövandet avser

Den ovillkorliga rätten för den som är frihetsberövad att ha kontakt med sin försvarare måste gälla även för en försvarare som är utsedd i en annan brottsutredning än den utredning som frihetsberövandet avser. Med hänsyn till den stränga konfidentialitet som gäller för kontakter mellan den frihetsberövade och försvararen kan försvararen inte kan åläggas att berätta något om vad kontakten ska avse. Det uttalar JO i ett beslut.

Södertörns tingsrätt inför digitalt förordnandesystem för offentliga biträden 1 september

Från och med den 1 september 2022 tillämpar Södertörns tingsrätt ett digitalt förordnandesystem för att förordna offentliga biträden i fria mål och ärenden. Tingsrätten inför ett digitalt system där advokater med flera kan anmäla intresse för uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man/rättegångsbiträde, bodelningsförrättare/boutredningsman/skiftesman och konkursförvaltare.

Den som önskar komma i fråga för förordnanden ska anmäla intresse om att föras upp på uppdragslistorna via ett särskilt formulär på Södertörns tingsrätts webbplats.

Enkät till advokater som arbetar med dispositiva tvistemål

Domstolsverkets processrättsliga arbetsgrupp för de allmänna domstolarna har som uppdrag att föreslå förenklingar och förbättringar av processrätten.

Under hösten arbetar gruppen med förslag som syftar till att effektivisera handläggningen av dispositiva tvistemål. För att få bättre underlag ber arbetsgruppen advokater som arbetar med dispositiva tvistemål att besvara en enkät om vilka problem som finns vid handläggningen av dispositiva tvistemål, senast den 31 augusti 2022.
9th World Women Lawyers’ Conference: Women in leadership, 11–13 september, Köpenhamn

Den internationella advokatorganisationen IBA:s Women Lawyers’ Committee inbjuder, i samarbete med IBA:s Europaforum, till en konferens på temat kvinnor och ledarskap. Konferensen bjuder på en rad föreläsningar och seminarier, men också ett omfattande socialt program.
IBA:s årskonferens i Miami 30 oktober – 4 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) håller sin årskonferens 2022 i Miami den 30 oktober – 4 november.

Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen samt en rad sociala aktiviteter.

Rapport: Så har kriget påverkat Ukrainas rättssystem

Organisationen ILAC, International Legal Assistance Consortium, som arbetar med att stärka och bygga upp rättsväsenden byggda på rättsstatens principer i konfliktdrabbade områden, har publicerat en rapport om hur Ukrainas rättssystem har påverkats av Rysslands krig mot Ukraina.

Rapporten, Under Assault: A Status Report on the Ukrainian Justice System in Wartime, undersöker hur kriget har slagit mot rättsväsendets institutioner.


CCBE-seminarium om EU:s sanktioner mot Ryssland

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, genomförde tillsammans med European Lawyers Foundation ett webbseminarium den 15 juni om EU:s sanktioner och advokaternas roll. Rapporten från seminariet innehåller fakta samt frågor och svar om ämnet.

CCBE-Info med tema Ukraina

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info. CCBE-Info nr 97 har särskilt fokus på Ukraina, på de ukrainska advokaternas situation och på människor i behov av rättsligt bistånd efter Rysslands invasion.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Rättssäkerhet behöver inte stå i motsatsförhållande till rättstrygghet

Det är valtider. Låt mig därför först klargöra att Advokatsamfundet inte har någon politisk agenda. Men samfundet ska enligt stadgarna med ändamålet att ”följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo”, vara en röst i den rättspolitiska debatten. Att ta plats i det offentliga samtalet innebär att vi advokater fullgör vår uppgift att värna rättsstaten. Tyvärr låter det i debatten som att rättssäkerhetsperspektivet alltid står i motsatsförhållande till effektiv brottsbekämpning. Men så är det förstås inte. Rättssäkerhet behöver inte stå i motsatsförhållande till rättstrygghet.

Kalendarium

23 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

25 augusti 
Disciplinnämnden sammanträder

22 september 
Disciplinnämnden sammanträder


20 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


Sommarens Hilda 2022:
Eva Hägg, advokat och senior adviser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kurser

Många av vårens kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET Start 5–6 september
Advokatakademiens ledarskapsprogram

NYHET 5 september
Makars och sambors avtalsfrihet

9–11 september Fågelbrohus Hotell
Brottmålskurs 1


NYHET 12–13 september
Dödsrättshandlingar – testamente och förmånstagarförordnande

NYHET 13 september
Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskild företrädare och försvarare

NYHET 15 september
Kickstarta advokatbyråns försäljning efter pandemin 
(även Malmö 19 oktober)

NYHET 21 september
Nya förenklade regler i upphandlingslagarna

23–25 september Clarion Hotel Post Göteborg
Brottmålskurs 2

NYHET 10 november:
Ny lagstiftning om barnfridsbrott

Cirkulär
2 juni 2022
Cirkulär nr 14/2022 Nyintagna ledamöter den 2 juni 2022
2 juni 2022
Cirkulär nr 13/2022 Nya inträdesansökningar den 19 maj – 1 juni 2022
Remissvar
15 augusti 2022
EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156
2 augusti 2022
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer
29 juli 2022
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.