Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund september 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Slå vakt om rättsstaten!
Den svenska rättsstaten belyses ur olika perspektiv i skriften Slå vakt om rättsstaten.

Advokatsamfundet har tagit initiativ till en skrift om den svenska rättsstaten tillsammans med företrädare för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten. Skriften Slå vakt om rättsstaten följde med som bilaga till tidskriften Advokaten nr 6/2022, och kan läsas som PDF på Advokatsamfundets webbplats. 

Avsikten med Slå vakt om rättsstaten är att belysa den svenska rättsstaten ur olika perspektiv, utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns i de rättsliga institutionerna i Sverige, och öka förståelsen för hur den svenska rättsstaten fungerar. 

Genom att gemensamt bidra till skriften vill de medverkande – några av Sveriges mest erfarna och kunniga jurister och experter på området – hålla diskussionen om rättsstaten levande, ge en överblick och öka medvetenheten och kunskapen om de principer som den svenska rättsstaten vilar på.

Nyheter
Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock talade vid demonstrationen ”Stoppa Putins krig mot Ukraina”

Den 14 september höll Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock ett anförande utanför ryska ambassaden i Stockholm i samband med demonstrationen ”Stoppa Putins krig mot Ukraina”.

I sitt anförande betonade Eva-Maj Mühlenbock att Sveriges advokatsamfund tillsammans med systerorganisationer i det internationella advokatsamfundet fördömer Rysslands krig och har gjort insatser för att stötta Ukraina och ukrainska advokatkolleger.

Advokatsamfundspodden: Vad är en demokratisk rättsstat och hur motverkas godtycklig maktutövning?

Vad är en demokratisk rättsstat och hotas den i Sverige? Varför är det viktigt att vara vaksam och upprätthålla rättsstatens värden? Hur oberoende är egentligen domarna och nämndemännen i våra domstolar? Det diskuteras i det 16:e avsnittet av Advokatsamfundspodden med anledning av Advokatsamfundets nya skrift om rättsstaten. 

Medverkande är Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, hovrättspresidenten Anders Perklev och tidigare hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, nu ordförande i en parlamentarisk kommitté som ser över lagstiftningen i krigs- och kristider. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

Domstolsverket föreslår höjd timkostnadsnorm med 34 kr

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för 2023 räknas upp med 34 kr (2,32342 procent) från timkostnadsnormen för 2022. Timkostnadsnormen skulle då bli 1 476 kr exklusive moms för rättsliga biträden med F-skatt.

Advokatsamfundet har lämnat synpunkter på förslaget till Domstolsverket och beklagat den näst intill obefintliga förändringen som föreslås, mot bakgrund av tidigare framförda argument.

Välkommen till Advokatdagarna 27–28 oktober! Fåtal platser kvar!

Advokatdagarna är tillbaka på Grand Hôtel i Stockholm. Under två dagar, den 27–28 oktober, erbjuds ett 40-tal aktuella föreläsningar inom 6 olika ämnesområden samt bankett i Vinterträdgården.

Inledningstalare på torsdagen är Jan Eliasson, en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater, tidigare bland annat vice generalsekreterare i FN. Fredagen inleds med Alexander Stubb, som har varit bland annat stats-, utrikes- och finansminister i Finland. 
Vid banketten underhåller GES – Anders Glenmark, Orup och Niklas Strömstedt.

Årets ämnesområden är process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt samt advokatverksamhet. Komplett program presenteras på Advokatakademiens webbplats. Advokatdagarna motsvarar 12 fortbildningstimmar. Avgiften är 10 900 kr för konferens och bankett respektive 9 900 kr för endast konferens (exkl. moms).
Ramavtal för advokatbyråanställda

Den s
om är anställd vid en advokatbyrå har tillgång till en rad förmånliga rabatter som Advokatsamfundet har förhandlat fram. Det finns ramavtal med bland annat billeverantörer, hotellkedjor och reseföretag.

Fullständiga ramavtal och villkor finns på Advokatsamfundets webbplats. Inloggning krävs för att läsa webbsidorna om ramavtalen.

Europeiska advokatdagen 25 oktober

Den 25 oktober uppmärksammar Advokatsamfundet Europeiska advokatdagen. Genom att fokusera på advokater under en dag hoppas Europas advokater att öka förståelsen för sitt arbete.

Temat för Europeiska advokatdagen i år är ”Making the law prevail in times of war – the role of lawyers”. Årets tema har valts på grund av Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på Ukraina, övriga Europa och resten av världen. Temat kastar ljus på den viktiga roll advokater och advokatsamfund spelar i en sådan krigskontext.

➔ Läs mer 
Advokatsamfundet säger nej till utökad användning av hemliga tvångsmedel: ”Paradigmskifte inom straffrätten”

Advokatsamfund avstyrker förslaget om att utvidga användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott. Advokatsamfundet avstyrker också förslaget om att hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning ska kunna riktas mot den skäligen misstänkte i stället för mot en viss plats.

Advokatsamfundet anser inte att förslagen står i proportion till den mycket stora inskränkning av den personliga integriteten som de innebär. Enligt samfundet innebär förslaget att helt frikoppla användningen av hemliga tvångsmedel från brottsmisstanken ett paradigmskifte inom straffprocessrätten.

Rimligt att starta resa till förhandling i god tid – ombudets bedömning av avresetid bör normalt godtas

Det är rimligt att en försvarare startar sin bilresa till en domstolsförhandling i så god tid att försvararen är på plats en viss tid innan förhandlingen ska börja. Normalt har också domstolen anledning att utgå från att försvararen har fog för sin bedömning av lämplig avresetid. Det slår Svea hovrätt fast i ett beslut där hovrätten avslår JK:s överklagande av en advokats ersättning för tidsspillan för restid i ett brottmål.

HD: Försvarare har rätt till ersättning för resa till huvudförhandling trots erbjudande om videonärvaro

En offentlig försvarare som hade kallats till huvudförhandling i skånska hovrättens lokaler i Malmö har rätt till ersättning för att han reste från Hässleholm och inställde sig på plats, trots att hovrätten hade erbjudit honom att delta via videolänk. Det slår Högsta domstolen fast i ett beslut. När en offentlig försvarare har kallats till ett sammanträde i rättssalen, är utgångspunkten att försvararen har rätt till ersättning för tidsspillan och resa från och till orten där sammanträdet hålls.
Försvarare fick rätt om kostnader för resa från byråns huvudkontor

En försvarare vid en advokatbyrå med huvudkontor i Norrköping begärde ersättning för bland annat en resa från Norrköping till Linköpings tingsrätt. Tingsrätten satte ned ersättningen med hänvisning till att byrån också hade kontor i Linköping. Göta hovrätt konstaterade att ersättning för tidsspillan och utlägg normalt ska beräknas från det advokatkontor som ligger närmast domstolsorten, men att även resor från annan ort kan ersättas fullt ut. I det här fallet skulle inte besökskontoret i Linköping påverka bedömningen av var advokaten anses bedriva sin verksamhet.
Brottmålsdomar blir digitala – begränsade expeditionstider på domstolarna 30 september

Den 3 oktober 2022 inför domstolarna det nya systemet ”digitalt brottmålsavgörande”. Systemet bygger på att information följer med när ett brottmål hanteras av olika myndigheter. I samband med det nya systemet slutar tingsrätterna att upprätta brottmålsdomen i form av ett original på papper. I stället blir domen digital och signeras elektroniskt. En avskrift i PDF-format expedieras till parter och övriga aktörer i målet liksom tidigare. Domen expedieras med e-post om det har begärts, annars i pappersform.

Domstolarnas ordinarie verksamhet påverkas under veckorna före och efter det att systemet tas i drift. Expeditionstiden fredagen den 30 september begränsas på vissa domstolar.

IBA:s årskonferens i Miami 30 oktober – 4 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) håller sin årskonferens 2022 i Miami den 30 oktober – 4 november.

Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen samt en rad sociala aktiviteter.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Vår rättsstat

Det finns inte någon verklig demokrati utan en fungerande rättsstat. Det skriver jag, Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, Petra Lundh, riksåklagare vid Åklagarmyndigheten och Anders Perklev, hovrättspresident i Svea hovrätt, i förordet till skriften Slå vakt om rättsstaten som vi nyligen har publicerat.

Det är angeläget att inte ta demokratin för given och att vi ökar medvetenheten och kunskapen om vår rättsstat. Varför? Jo, för att den är till för att skydda våra mänskliga fri- och rättigheter. Oavsett perspektiv är det centralt att öka kunskapen om vår demokratiska rättsstat – vilket vår skrift förhoppningsvis bidrar till.

Kalendarium

20 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

26 oktober 
Disciplinnämnden sammanträder

26–27 oktober 
Advokatdagarna


17 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


Månadens Hilda september 2022:
Agneta Johansson, generalsekreterare för ILAC
Kurser

Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET Extrainsatt kurstillfälle 
3–4 november Hotell Hasselbacken, Stockholm
Målsägandebiträde och särskild företrädare

Få platser kvar 27–28 oktober Grand Hôtel, Stockholm
Anmäl dig till Advokatdagarna

5–6 oktober
Företagsekonomi för jurister


NYHET 12 oktober
Ny lagstiftning om företagsrekonstruktion och offentlig skulduppgörelse
(även livesänd kurs 12 oktober
även i Göteborg 9 november)

NYHET 18–19 oktober
Företagsvärdering för jurister

NYHET 19 oktober Malmö
Kickstarta advokatbyråns försäljning efter pandemin

8 november Malmö
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen

9 november
Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD

NYHET 10 november halvdag
Ny lagstiftning om barnfridsbrott
(även livesänd kurs 10 november)

Cirkulär
23 augusti 2022
Cirkulär nr 17/2022 Nyintagna ledamöter den 23 augusti 2022
23 augusti 2022
Cirkulär nr 16/2022 Nya inträdesansökningar den 2 juni – 22 augusti 2022
Remissvar
20 september 2022
Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor
14 september 2022
Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel
22 augusti 2022
EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt
22 augusti 2022
Straff för deltagande i en terroristorganisation
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.