Personligt skadeståndsansvar i aktiebolag och därtill relaterade frågor har en hög aktualitet i ljuset av den debatt om corporate governance som förts under senare år, och ämnet bör därför vara av stort intresse för såväl rättsteorin kring ansvarsfrågor som för praktiskt verksamma jurister.

Avhandlingen behandlar frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen skall fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag. Utifrån ett internationellt  perspektiv undersöks ansvarsfrihetsinstitutet i detalj, inklusive dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt de viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis.

Carl Svernlöv är verksam som advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå. Han har tidigare skrivit bl.a. Svensk kod för bolagsstyrning ; Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget ; Aktiebolagets suppleanter .