HD har prövat de nya vårdnadsreglerna som trädde i kraft 1 juli 2006. Enligt ändrad lydelse av portalparagrafen om barnets bästa i 6 kap 2a § föräldrabalken  ska  barnets bästa ”vara avgörande” när det fattas beslut om vårdnad, boende och umgänge.  En omständighet som ska fästas särskild avseende vid är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Särskild vikt ska läggas vid föräldrarnas samarbetsförmåga.
 
I de nu aktuella fallet har föräldrarna haft stora svårigheter att samarbeta alltsedan dotterns födelse 2004. Tingsrätten beslutade om gemensam vårdnad, hovrätten gav mamman vårdnaden om den treåriga dottern och efter överklagande av hovrättens dom anser nu HD att föräldrarnas samarbetssvårigheter är så omfattande att gemensam vårdnad är utesluten. Vårdnaden tillfaller därför mamman.


Läs domen T 228-07