Regeringen föreslår i en proposition att den nu gällande lagstiftningen om offentlig upphandling, LOU, ersätts av två nya lagar.

En lag om offentlig upphandling, den s.k.klassiska lagen, och en ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänser, försörjningslagen. Syftet är att implementera två EG- direktiv och samtidigt göra lagstiftningen lättare och mer översiktlig.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Läs mer: Prop.2006/07:128 - Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.