I år fyller Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år. Med anledning av detta 100-årsjubileum har en minnesskrift givits ut, som ur olika synvinklar speglar fakultetens verksamhet. Minnesskriften presenterades i samband med att jubileumsfirandet öppnades den 10 maj 2007.

Samtliga medverkande författare är eller har varit verksamma vid fakulteten. En inledande historisk del  skildrar fakultetens historia. Flera bidrag belyser olika aspekter av fakultetens utveckling såsom kvinnans intåg på fakulteten och framlagda juridikavhandlingar. Vidare finns bidrag som skildrar hur olika forsknings- och undervisningsdiscipliner vuxit fram samt bidrag som mer är inriktade på moderna juridiska problem.
Redaktör är Claes Peterson.
En minnesskrift - Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år. Stockholm : Juridiska fakulteten, 2007

"Josefs resa" tillägnas docenten Josef Zila på hans 61-årsdag. Boken innehåller 12 uppsatser som rör olika aspekter av straff- och straffprocessrätten. Här finns uppsatser som fokuserar bl.a. på påföljdsbestämning, DNA-bevisning, JK:s rättssäkerhetsprojekt, sexköp, rättsligt försvar inom EU samt mer övergripande frågor om straffrättsideologi, kultur, språk och betydelsen av grundlagar och mänskliga rättigheter.
Redaktörer för vänboken är Petter Asp och Claes Lernestedt. 
Josefs resa - vänbok till Josef Zila. Uppsala : Iustus, 2007