Ett antal ärenden som handläggs av tingsrätt i första instans bör flyttas till olika förvaltningsmyndigheter, exempelvis registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, ärenden om dödande av handling, förordnande av god man, bodelningsförrättare och beslut om likvidation.

Det föreslås i ett betänkande (SOU 2007:65) som Ärendeutredningen överlämnade igår.

SOU 2007:65 Domstolarnas handläggning av ärenden