Nu har en sjätte upplaga utkommit av detta referensverk inom den europeiska konkurrensrätten. De två volymerna är genomgripande omarbetade och uppdaterade sedan föregående upplaga utkom för sex år sedan.
Böckerna innehåller bl.a. omfattande analyser av de centrala artiklarna, analyser av viktig rättspraxis men beskriver även hur EG:s regler implementerats och tillämpas i de olika medlemsländerna.
Nytt i denna upplaga är bl.a. kapitel om definition av relevant marknad och om det processuella förfarandet vid de nationella domstolarna.
Bellamy & Child : European community law of competition. Oxford : Oxford University Press, 2008