På regeringens uppdrag har Brå undersökt hur diskrimineringen  inom rättsväsendet ser ut i praktiken och presenterar också förslag på hur den kan minskas.

Undersökningen bygger på tidigare forskning, genomgång av DO-anmälningar från åren 2000-2005, en webbenkät som besvarats av åklagare och advokater samt ett antal gruppintervjuer med  åklagare, advokater, domare, nämndemän och rättstolkar.
Resultatet bekräftar bilden av att olika former av diskriminering och fördomar förekommer genom hela rättskedjan.

Brå konstaterar att generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas inom  rättsväsendet. Bl.a. förekommer det förutfattade meningar om vissa minoritetsgrupper som kan påverka det rättsliga arbetet, exempelvis föreställningar om att vissa brottstyper och vissa minoritetsgrupper hör ihop eller att utlandsfödda i vissa fall betraktas som mindre trovärdiga än etniska svenskar.

Breddad rekrytering, mer och bättre utbildningar i mångfalds- och diskrimineringsfrågor och ökad status för rättstolkarna är några sätt att motverka diskriminering.

Rapporten Diskriminering i rättsprocessen : om missgynnande av personer med utländsk bakgrund kan beställas eller laddas ner från www.bra.se