Berglund, Kerstin: Straffrätt och kön, Iustus
Straffrättens förmåga att skydda kvinnor, främst vid sexualbrott, har väckt mycket kritik och diskussion. Kerstin Berglund har studerat debatten och hur man kan sammanföra kvinnoforskning med straffrätt. I sin avhandling visar hon att  konflikten inte handlar om motsättningar mellan kvinnor och män utan om vilken människosyn som bör genomsyra rättsordningen.
Kerstin Berglund är verksam vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

 
G
ölstam, Carl Martin: Licensavtalet och konkurrensrätten, Iustus
I denna konkurrensrättsliga studie undersöks hur utformningen av licensavtal reglerats i EU:s gruppundantag, kommissionsbeslut och domstolsavgöranden. Författaren gör en genomgång av olika klausultyper och redovisar utveckling och gällande rättsläge samt modern ekonomisk teoribildning inom området. Jämförelse görs med amerikansk rätt. Undersökningen visar, att EU:s konkurrensrätt utvecklats mot allt större överensstämmelse med ekonomiskt tänkande och med amerikansk rätt.
Carl Martin Gölstam är verksam vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Julén Votinius, Jenny: Förädrar i arbete : en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning, Makadam

Enligt svensk arbetsrätt kan nyblivna föräldrar vara lediga från jobbet med statlig ersättning under en lång period i jämförelse med andra länder. Föräldralediga får heller inte missgynnas i arbetslivet. Ändå visar forskning och statistik att barnafödande och föräldraledighet hämmar löneutveckling och utgör ett hinder för den som vill göra karriär.

Arbetande föräldrars skydd i arbetsrätten står i konflikt med arbetsgivarens frihet att fatta egna beslut i olika situationer, ex. vid anställningar, lönesättningar, omplaceringar.
Enligt författaren är arbetarskyddsreglerna för föräldralediga kraftfulla i teorin men svaga i praktiken. Mot bakgrund av rättsreglernas innehåll utvecklar och analyserar hon varför det är så.
Jenny Julén Votinius är verksam vid Linköpings universitet


Sjöberg, Gustaf: Tvångsinlösen, Jure
Denna avhandling behandlar institutet tvångsinlösen (inlösen av minoritetsaktier) från ett juridiskt, ekonomiskt och komparativt perspektiv
Boken är indelad i tre avdelningar. Första avdelningen innehåller en ekonomisk analys av aktiebolagsrätten och särskilt tvångsinlösen. Avdelningen innehåller även en jämförelse med utländsk rätt. Den andra avdelningen behandlar gällande svensk rätt, bl.a. det grundlagfästa egendomsskyddet,  villkoren för lösenställning, reglerna om talan i inlösentvister samt principerna för att fastställa lösenbeloppet.
Den tredje avdelningen innehåller utvärdering och förslag till förändringar av institutets utformning.
Gustaf Sjöberg är verksam vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet