Linda Gröning : EU, staten och rätten att straffa: problem och principer för EU:s straffrättsliga lagstiftning,  Santérus förlag
Avhandlingen analyserar den legitimitetsproblematik som uppstår när straffrättslig kompetens etableras på EU-nivå. Den grundläggande frågan är om straffrätten kan regleras på EU-nivå  och ändå vara legitim. Har EU rätt att straffa, och i så fall  på vilka grunder och inom vilka gränser? Avhandlingen är indelad i tre delar där den inledande delen innefattar en beskrivning och analys av EU:s straffrättsliga utveckling.
Del 2 och 3 analyserar EU-straffrättens legitimitetsproblematik, där också frågor rörande straffrättens kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna behandlas.

Jörgen Hettne : Rättsprinciper som styrmedel : allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts juridik
Avhandlingen fokuserar kring de allmänna rättsprincipernas praktiska betydelse i EG-domstolens verksamhet.
EG-rätten har utvecklats med stöd av allmänna rättsprinciper som erkänts av medlemsländerna.Boken analyserar EG-domstolens användning av dessa rättsprinciper i en mängd olika situationer. I vissa fall kan dessa allmänna rättsprinciper skilja sig något från  nationella rättsprinciper. Det gäller till exempel proportionalitetsprincipen som tidigare i Sverige i princip bara tillämpats inom straffrätten medan den i EG-rätten är tillämpbar på alla områden. En annan allmän rättsprincip i EG-rätten är förbudet mot åldersdiskriminering, en  rättsprincip som ännu inte genomförts i Sverige.
EG:s allmänna rättsprinciper finns inte nedtecknade i någon lagtext, vilket gör det svårt att förutsäga EG-domstolens beslut. Enligt författaren bör medlemsstaterna gå samman och införa de allmänna rättsprinciperna i skriven lag – något som i viss utsträckning kommer att ske om Lissabonfördraget träder i kraft.