Mia Carlsson : Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, Jure
Avhandlingen ger en helhetsbild av ersättningsrätten vid personskador i arbetslivet.
Författaren redogör för det samlade ersättningssystemet, den s.k. ”svenska modellen”, som är ett komplicerat samspel mellan skadeståndsrätt, socialförsäkring, privat försäkring och kollektivavtalsreglerad försäkring, vilka typer av skador som kan ersättas enligt de olika ersättningssystemen och vilka ersättningsformer som finns.
Mia Carlsson är verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitet, Juridiska institutionen

Mats Höglund: Taxeringsrevision ur ett rättssäkerhetsperspektiv, Jure
Författaren analyserar regelverket för taxeringsrevision ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I centrum står avvägningen mellan å ena sidan Skatteverkets behov av information för att kontrollera skatteunderlag och skattebetalning, och å andra sidan den skattskyldiges skyddsintressen. Viktiga rättssäkerhetskrav som bl.a. diskuteras i boken är Europakonventionen och proportionalitetsprincipen, som innebär att det ska råda balans mellan mål och medel. De svenska reglerna för taxeringsrevision jämförs också med motsvarande regler i utländsk rätt. Boken avslutas med en utvärdering av regelverket och förslag till lagändringar.
Mats Höglund är verksam som lärare vid Högskolan Väst i Trollhättan