Med anledning av att nya regler trädde i kraft 1 januari 2007 och 1 januari 2008 som gäller barn och unga som begår brott eller uppvisar ett normbrytande beteende, gav Socialstyrelsen i december 2008 ut Allmänna råd (SOSF 2008:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Denna handbok är ett komplement till dessa råd.

Handboken sammanställer lagstiftning och förarbeten och redovisar kortfattat vilka insatser som kan vara aktuella för ungdomar med brottsligt beteende. 

Syftet med handboken är att ge vägledning till socialtjänsten i att utreda ärenden och planera insatser för ungdomar som begått brott, att stärka ungas rättsäkerhet och att få en nationell enhetlighet i handläggningen av dessa ärenden.

Barn och unga som begår brott