Den nya lagen syftar till att motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Fler samhällsområden än tidigare omfattas av diskrimineringsförbudet.

Diskrimineringslagen av Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach, Norstedts juridik behandlar främst de regler som gäller för arbetslivet men även övriga samhällsområden kommenteras, särskilt utbildningsområdet. Boken tar även upp annan lagstiftning som syftar till att främja likabehandling och motverka diskriminering, t.ex. diskriminering av arbetstagare med deltidsarbete eller tidsbegränsad anställning och förbudet mot missgynannde av föräldralediga.

Diskrimineringslagen i arbetslivet av Tommy Iseskog, Talentum fakta
behandlar utförligt skyddet mot diskriminering i arbetslivet, d.v.s. sådan diskriminering av arbetssökande och arbetstagare som har samband med de olika diskrimineringsgrunderna.