Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har genomfört en studie där man undersökt otillåten påverkan mot domare och åklagare. Med otillåten påverkan menas trakasserier, våld, skadegörelse och korruption som sker i syfte att påverka tjänsteutövningen
Vanligast är trakasserier och hot men även enstaka fall av skadegörelse och våld förekommer.
I undersökningen har domare vid länsrätter och tingsrätter samt åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten tillfrågats.
Rapporten visar att åklagarna är den yrkesgrupp inom rättsväsendet som i störst utsträckning utsätts för otillåten påverkan, vilket kan förklaras av att de exponeras som individer. Domare, som kommer in sent i rättskedjan, utsätts i mindre utsträckning än många andra myndighetspersoner.

Läs rapporten på Brå:s webbsida