Kring halvårsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft.
Bland annat ändras straffskalan för mord, ett nytt brott införs i 6 kap. brottsbalken – kontakt med barn i sexuellt syfte, en ny offentlighets- och sekretesslag träder i kraft 30 juni, äktenskapsbalken blir könsneutral samtidigt som partnerskapslagen upphör att gälla och en ny språklag med bestämmelser om svenska språkets status börjar gälla från 1 juli.

Läs mer i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2009, som går att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2009