Ingeborg Simonsson : Legitimacy in EC cartel control, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Ingeborg Simonsson visar i sin avhandling  hur kartellbekämpningen kan effektiviseras genom förbättrat samarbete mellan konkurrensmyndigheter inom EG. Hon visar också på olika möjligheter att stärka kartellbekämpningens legitimitet.
Det nuvarande decentraliserade europeiska systemet för att upptäcka och lagföra karteller är troligen ineffektivt enligt Ingeborg Simonsson. Kartellbekämpningen är resurskrävande och svår. Målen pågår länge, ofta är kartelldeltagare från flera länder inblandade, dessutom finns sannolikt inte heller tillräckligt många experter för att bemanna samtliga europeiska konkurrensmyndigheter och domstolar. Författaren menar därför att kartellbekämpningen borde samlas hos ett fåtal starka kontrollorgan inom EG. Små karteller borde dock enbart hanteras enligt nationell lagstiftning.
En slutsats i avhandlingen är att förbudet mot karteller är berättigat på grund av de stora samhällsekonomiska kostnader som karteller orsaka samtidigt som ett förbud också stärker rättssäkerheten.

Ingeborg Simonsson är rådman vid Stockholms tingsrätt
.