Ett forskarlag vid Lunds universitet har på uppdrag av Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) kartlagt svenska domstolars praktiska tillämpning av EU-rätten. Undersökningen har särskilt inriktats på Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Författarna diskuterar också hur det europeiska domstolssystemet fungerar och hur svenska domstolar bör agera.

Enligt studien krävs ett aktivare förhållningssätt av de nationella domarna om EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige. Det är för få fall där svenska domstolar begär förhandsavgörande av EG-domstolen. Mellan 1995 och 2008 begärdes  sammanlagt 69 förhandsavgörande från svenska domstolar till EG-domstolen, varav tio från Högsta domstolen och 20 från Regeringsrätten.

Rapporten som är skriven av  Xavier Groussot, Christoffer Wong, Andreas Inghammar och Anette Bruzelius kan laddas ned från Sieps hemsida

Empowering National Courts in EU Law