Domstolsverket har på uppdrag av regeringen gjort en allmän översyn av rättshjälpslagen (1996:1619)
Översynen har särskilt avsett de effekter som reglerna på rättshjälpsområdet har för de rättssökande.

Domstolsverket konstaterar att målen med rättshjälpsreformen 1996 i stort sett är uppfyllda men anser att några ändringar bör genomföras.
Man föreslår bl.a. att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att hjälpa föräldrar som separerat med beräkning av underhåll till barn och att barn ska ha bättre möjlighet till rättshjälp för att kunna få ett rättmätigt underhåll.
Man föreslår vidare att brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet ska förändras och att rättssökande ska få möjlighet till viss rättshjälp i högsta instans även om man uttömt sitt rättsskydd i försäkringen.
Det ska bli lättare för näringsidkare att kunna få rättshjälp.

De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2010

Översyn av rättshjälpslagen (DV-rapport 2009:2)