2004 inledde JK en granskning av rättsssäkerheten i borttmålsprocessen som resulterade i en rapport, Felaktigt dömda, 2006.
Hösten 2008 startade ytterligare en utredning om rättssäkerheten som egentligen var tänkt att pågå till slutet av 2010. Men eftersom Göran Lambertz tillträder som justitieråd idag, den 16 november, har projektet avslutats efter ungefär halva tiden med en redovisning av de resultat som nåtts så här långt samt vissa förslag.

I rapporten föreslås bland annat att ett internt tillsynsorgan bör inrättas för domstolsväsendet. Vidare bör det införas en ny lagbestämmelse i rättegångsbalken som tvingar domstolen att gå igenom och redovisa den misstänktes eventuella invändningar när denne nekar. 

Läs rapporten på JK:s hemsida