Statskontoret ger en beskrivning av de olika organisatoriska lösningar som valts av domstolarna och analyserar sambandet mellan formen för en domstols inre organisation och dess förmåga att uppnå målet om hög kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Man konstaterar i rapporten att stora förändringar skett under 2000-talet. De flesta domstolar har genomfört någon form av förändring av den inre organisationen och flertalet domstolar arbetar inte längre i en traditionell rotelorganisation. Enligt rapporten är det dock inte tillräckligt att skapa nya organisationsformer för att uppnå en effektiv verksamhet. Även arbetssätt och rutiner måste utvecklas.

Analysen visar att det för tingsrätterna inte går att påvisa att en viss organisationsform är mer effektiv än en annan. Det finns däremot ett samband mellan en tingsrätts storlek och dess effektivitet så till vida att mindre tingsrätter har kortare omloppstider samtidigt som de är mer kostsamma.    

Läs vidare Domstolarnas inre arbete - en utvärdering (2009:20)