Åklagarmyndigheten har under 2009 genomfört en tillsyn vid sex åklagarkammare i landet av handläggningen av vålds- och sexualbrott i nära relationer och mot barn. Tillsynen har fokuserat på hanteringen av ärendena från anmälan fram till dess att förundersökningen är avslutad och åklagaren fattat beslut i åtalsfrågan.

Syftet med tillsynen är att analysera om verksamheten uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella brister. Ytterst syftar projektet till att förbättra kvaliteten i brottsutredningsverksamheten. 

I rapporten konstateras att handläggningen av brott mot vuxna förbättrats jämfört med de tidigare inspektionerna år 2005 och 2007. Vid brott mot barn finns dock brister.

En överåklagare får ett nationellt ansvar för bekämpning av sådana brott


Läs rapporten Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn