Granskningen som omfattar tio domstolar i Västerbotten och Norrbotten och alla mål vars handläggningstid varit längre än två år visar att drygt 460 fall har haft längre handläggningstid än två år. Av de 25 äldsta målen (totalt 250 fall) från varje domstol har man i nästan 200 fall fått vänta så länge att det rör sig om en kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Rapporten visar också att handläggningstiderna varierar mycket mellan domstolarna. Några lever nästan upp till de av regeringen uppställda verksamhetsmålen, medan andra tillhör landets långsammaste både enligt Domstolsverkets statistik och enligt resultatet från Centrum för rättvisas granskning.

Centrum för rättvisa har i en tidigare rapport Oskäliga väntetider i svenska domstolar: ett allvarligt hot mot rättssäkerheten, 2009 granskat handläggningstiderna i svenska domstolar mellan 2000-2006. Man har också särskilt granskat väntetiderna i fem domstolar i Göteborgsområdet, Oskäliga väntetider i domstolarna : en granskning av Göteborgsområdet, 2009
Rapporterna går att läsa på www.centrumforrattvisa.se

Rätten till rättslig prövning inom skälig tid skyddas av artikel 6 i Europakonventionen. Enligt   Europadomstolens tumregel ska ett mål handläggas inom ett år i en instans. Vanliga mål bör inte ta mer än 2 år i samtliga instanser medan mer komplexa inte bör ta mer än 5 år. Enligt Europadomstolens praxis har den som drabbats av oskälig väntetid rätt till skadestånd. De senaste tio åren har Europadomstolen i Strasbourg fällt Sverige tio gånger för oskäligt långa handläggningstider i domstolarna.