Martin Fredriksson studerar i sin avhandling Skapandets rätt : ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia, Daidalos förlag, 2010 den svenska upphovsrättens utveckling i förhållande till den kulturella utvecklingen i Sverige under 1800- och 1900-talet.

Han analyserar de upphovsrättslagar som antogs 1877, 1919 och 1960, men behandlar också 1810 års tryckfrihetsförordning som kom att innefatta Sveriges första upphovsrättsbestämmelse. Studien pågår fram till 1960 men även de senaste årens rättsutveckling behandlas i korthet. Lagtexter och förarbeten kontrasteras mot romaner, filmer och TV-program för att ge en bild av hur kulturella värderingar har format upphovsrätten.
 
Författaren visar att många av  de frågor som är aktuella i dagens upphovsrättsdebatt inte är unika för vår tid utan i själva verket diskuterats många gånger under upphovsrättens historia, exempelvis motsättningen mellan upphovsmannens rättigheter - publikens behov och den nya tekniska utvecklingen.