Att ransonera utsläppsutrymme : en miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS / Christina Olsen Lundh, Iustus
Kyotoprotokollet som trädde i kraft inom EU 2005, har som mål att minska utsläppen av  växthusgaser. Avtalet innebär också att en marknad för utsläppsrättigheter har skapats, där företag kan spara, sälja eller köpa rättigheter.  
I denna bok analyseras den rättsliga konstruktionen utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU:s utsläppshandelssystem för koldioxid EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme). Analysen fokuserar kring utsläppshandelns betydelse som miljörättsligt instrument.
Handelshögskolan, Göteborgs universitetIntellectual property in science / Caroline Pamp, Jure
Vetenskap och forskning inom universitetsvärlden privatiseras och kommersialiseras i allt högre utsträckning. Patent och rättigheter till forskningsresultat utesluter både insyn och tillgång. Patentstrider mellan enskilda forskare och institutioner och mellan institutioner och företag blir allt vanligare. Frågor kring grundforskning, speciellt inom biovetenskap och bioteknik, och immateriella rättigheter är ämnet för denna avhandling. Svenska och amerikanska fall analyseras, bl.a. Myriad Genetics, ett företag i USA som  haft patent på de två kända generna bakom ärftlig bröst- och livmodercancer. En domstol i USA  ogiltigförklarade nyligen dessa genpatent.
Handelshögskolan, Göteborgs universitet


Parallella processer : en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål / Anna Kaldal
Brott mot barn är särskilt svårutredda och få brott leder till åtal eller fällande dom. För att skydda barnet från övergrepp från en förälder kan barnet bli föremål för ytterligare domstolsprocesser i form av vårdnads- och LVU-mål. Avhandlingen studerar riskbedömningarna i dessa mål, dvs om det föreligger risk för att barnet far illa  och hur man hanterar en brottsmisstanke.
Avhandlingen behandlar även vilka bevisbörde- och beviskravsregler som gäller, samt vilka krav som ställs på rättens beslutsunderlag - författaren anser att samma höga krav som gäller i  brottsutredningar även ska gälla i vårdnads- och LVU-utredningar. En viktig fråga är hur barnets egna berättelser ska beaktas i domstolens riskbedömning.
Juridiska fakulteten, Stockholms universitet


Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse / Mikael Hansson, Iustus
Svensk arbetsmarknad har sedan decennier tillbaka präglats av att arbetsmarknadens parter reglerat villkoren på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Här ges en bred översikt över kollektivavtalsrätten,den  historiska  utvecklingen,  internationaliseringen och andra samhällsförändringar som hotar kollektivavtalet, kollektivavtalssystemets struktur, dess  civilrättsliga karaktär och förhållandet till EU-rätten.
Juridiska institutionen, Uppsala universitet


Erkännande av utländska förvaltningsbeslut / Henrik Wenander, Juristförlaget i Lund
På många offentligrättsliga områden finns regler som innebär att utländska myndigheters förvaltningsbeslut skall gälla i Sverige. Svenska myndigheter ska exempelvis godta körkort och universitetsexamina från många länder. Regler om erkännande av förvaltningsbeslut innebär en avvägning mellan upprätthållandet av nationellt självbestämmande och behovet av att förenkla rörligheten över gränserna. Denna intresseavvägning står i centrum för avhandlingen. I boken undersöks rättsliga regler och principer kring erkännande av utländska förvaltningsbeslut i folkrätt, EU-rätt och inhemsk svensk rätt.
Juridiska fakulteten, Lunds universitet