Domstolsverket har på regeringens uppdrag undersökt i vilken utsträckning auktoriserade översättare, tolkar och rättstolkar används vid domstolarna och om de upplevs som kvalificerade.

Samtliga domstolar har tillfrågats och av totalt 80 domstolar har 65  besvarat den enkät som ligger till grund för undersökningen.

Ca 60 procent av domstolarna ställer krav på auktoriserad tolk eller rättstolk och många anser också att  både rättstolkar och andra auktoriserade tolkar håller en hög kvalitet. Eftersom det finns ett stort underskott på auktoriserade tolkar upplever man det dock som ett  problem att få kvalificerade tolkar till rättegångar och muntliga förhandlingar.

Ca 60 procent av domstolarna anlitar auktoriserade översättare och merparten av domstolarna är nöjda med deras arbeten.

Domstolsverket anser det viktigt att fler tolkar utbildas och att kompetensen hos redan nu verksamma tolkar höjs. DV föreslår bl.a. att verket, för domstolarnas räkning, bör göra en egen upphandling av tolkförmedlingstjänster. För att höja kvaliten på tolkförmedlingstjänsterna föreslår man även att regler om registrering och tillsyn över tolkförmedlingar införs. 

Läs rapporten Kvaliteten på tolkning i domstolar (DV-rapport 2010:4)