Avhandlingen behandlar de allmänna åklagarnas betydelse för vilka brottsmisstankar som utreds, åtalas och prövas av domstol och vilka som sorteras bort eller avslutas på annat sätt, exempelvis genom att förundersökningen läggs ned.

Syftet är att undersöka åklagarnas rättsliga befogenheter och därmed det inflytande de kan ha samt hur deras inflytande har ändrats över tid, från rättegångsbalkens ikraftträdande år 1948 fram till 2011 års ingång.

Jämförelser görs också med åklagarens uppgifter och befogenheter i den engelska och i den norska processen. 

Lena Landström är verksam vid juridiska institutionen vid Umeå universitet. Hon disputerar den 13 maj med sin avhandling Åklagaren som grindvakt : en rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott.