Åklagarmyndigheten har publicerat rättspromemorian ”Påföljd för mord – en sammanställning av domar meddelade efter den 1 juli 2009".

Straffet för mord är efter lagändring 1 juli 2009 fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller livstid. Lagändringen skapar utrymme för en mer nyanserad straffmätning och att högre tidsbestämda straff än tidigare ska kunna dömas ut. 

I denna RättsPM refereras 81 domar (avseende 46 mordfall) meddelade efter den 1 juli 2009. En slutsats man gör är att lagändringen verkar ha fått avsedd effekt. Domstolarna mäter ut fängelsestraff som relativt väl verkar svara mot hur allvarligt brottet är och man använder hela den nu gällande straffskalan. Man konstaterar dock en viss försiktighet med att utdöma fängelse på livstid.

År 2007 gjordes en motsvarande sammanställning (RättsPM2007:16)

Läs promemorian i sin helhet  - RättsPM 2011:6