Röda Korset och Raoul Wallenberginstitutet har granskat 470 ärenden under perioden november 2010 till februari 2011 i migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Rapporten visar att bedömningarna för att bevilja uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov varierar stort vid migrationsdomstolarna. Likartade fall bedöms olika i de tre domstolarna och det finns även skillnader i bedömningarna av likartade fall bland domarna inom respektive domstol.

Med bakgrund av rapporten anser man bl.a. att domstolarna behöver bättre kunskap om förhållanden i ursprungsländerna samt mer tid för analys för att de asylsökande ska få en mer rättssäker asylprocess. Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans i asylprocessen, måste också komma med betydligt fler prejudicerande domar för att en enhetlig rättstillämpning ska kunna uppnås.

Hela rapporten Vad krävs för att få skydd? – En studie av gränsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehållstillstånd av Rebecca Stern och Alexandra Segenstedt går att ladda ned från Röda Korsets hemsida.