Sedan 2007 år har domstolarna möjlighet att döma ungdomar till ungdomstjänst, dvs. oavlönat arbete, som påföljd. Reformen har lett till att färre ungdomar döms till ungdomsvård eller böter.

Före reformen var vård den vanligaste påföljden för unga som begått brott. Nu är det inte mer än en fjärdedel som får det.
Minskningen ligger i linje med reformens intentioner; ett syfte med reformen var att de som fick vård skulle ha ett tydligare vårdbehov än tidigare. Det finns dock stora variationer mellan de olika tingsrätterna i landet när det gäller andelen som döms till vård – från 10 procent till omkring 50 procent.

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag en utvärdering av påföljdsreformen som alltså visar en  positiv bild av hur den nya påföljden genomförs. Nio av tio ungdomar som får påföljden fullföljer den och de unga är nöjda och tycker att ungdomstjänst är bättre än böter.

Rapporten ( 2011:10) finns att läsa på Brottsförebyggande rådets hemsida