För att kunna utreda brott måste polis och åklagare få tillgång till handlingar, något som styrs av olika regler. Mattias Hjertstedt vid Umeå universitet har granskat svensk lagstiftning på området och menar att det finns vissa brister, bland annat när det gäller hanteringen av husrannsakan.

Undersökningen omfattar i huvudsak den rättsliga regleringen av tre olika möjligheter som ger brottsutredare tillgång till handlingar : beslag i förening med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet och straffprocessuell editions- och exhibitionsplikt.

Undersökningen omfattar såväl en kartläggning av gällande rätt, kritisk analys och förslag till förbättringar. Bl.a. påvisas att svensk lagstiftning är oklar i flera avseenden.
Till exempel går det inte i praktiken att överpröva beslut om husrannsakan eller att överklaga myndigheters beslut att lämna ut handlingar som innehåller integritetskänslig information.

Mattias Hjertstedt disputerar fredagen den 13 januari vid Umeå universitet med sin avhandling Tillgången till handlingar för brottsutredare: en rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt.