Den 1 januari 2011 trädde omfattade ändringar i regeringsformen i kraft. Reformen innebär bland annat ändringar av bestämmelserna om regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas ställning. Ändringar har införts beträffande fri- och rättighetsregleringen. Två nya kapitel har tillkommit, bl.a. ett nytt kapitel om kommunerna.
Förutom sakliga förändringar har språket förenklats och nästan alla paragrafer har skrivits om och omnumrerats.

Grundlagarna : Regeringsformen, Successionsordningen, Riksdagsordningen / Erik Holmberg m fl., Norstedts juridik.
Ny tredje upplaga av Grundlagarna som kommenterar regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Boken gavs ursprungligen ut av Erik Holmberg och Nils Stjernquist. För denna nya upplaga ansvarar Marianne Eliason och Magnus Isberg.

Regeringsformen : med kommentarer / Anders Eka m.fl., Karnov Group
Boken kommenterar varje kapitel och paragraf i regeringsformen. Varje paragraf är försedd med en kort ingress som förklarar hur innehållet förhåller sig till tidigare lydelse. Vidare ges hänvisningar till förarbeten och annan litteratur. 
Författarna har alla deltagit i arbetet med Grundlagsutredningens arbete: Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten och Kristina Svahn Starrsjö.