Våren 2010 fick f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt i uppdrag av Domstolsverket att genomföra ett regeringsuppdrag om domaretik. Arbetet har skett i samarbete med en arbetsgrupp sammansatt av Sveriges domareförbund.

Det gemensamma arbetet har resulterat i tre dokument med titlarna God domarsed – grundsatser och frågor, God domarsed – om etik och ansvarstagande och God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn. 

Ett av syftena med dokumentet är att ge domarna vägledning vid hantering av de etiska dilemman som möter i vardagen. Man hoppas även att det ska kunna utgöra underlag för diskussion och reflexion kring vad som utgör god domarsed.

Dokumenten finns att ladda ned eller beställa på Sveriges domstolars hemsida