Avhandlingen diskuterar bestämmelsen om billighetsskäl eller billighetshänsyn som återfinns i Brottsbalken kap. 29:5. Enligt paragrafen ska rätten vid påföljdsbestämning – utöver brottets straffvärde – även, i skälig omfattning, ta hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Sådana omständigheter har med gärningsmannens personliga förhållanden och handlande efter brottet att göra. Billighetsskälen är av central betydelse för påföljdsbestämningen eftersom de kan påverka både val av påföljd och straffmätning.

Avhandlingen beskriver och analyserar de olika omständigheter som omfattas av BrB 29:5, billighetsskälens berättigande i straffsystemet och betydelse för påföljdsbedömningen. Förslag till vissa förändringar i lagstrukturen presenteras också.

Billighetsskälen i BrB 29:5 : berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning av Jack Ågren, Stockholms universitet, Jure