Människor med funktionsnedsättning som får beslut om stödinsatser i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd ska kunna känna trygghet i att beslutet inte ändras eller återkallas. För detta finns en stark princip som ska garantera den enskildes rättssäkerhet.
Principen om ”gynnande besluts negativa rättskraft” innebär att ett gynnande beslut i princip inte kan ändras eller återkallas. Den enskilde ska alltså kunna känna trygghet i att det aktuella beslutet kommer att bestå.

Therese Bäckman vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, har studerat rättssäkerheten för människor med funktionsnedsättning. Hon har gått igenom ett stort antal kommunala beslut om insatser i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt domar från främst kammarrätterna.

Avhandlingen visar att principen om gynnande besluts negativa rättskraft inte upprätthålls i den faktiska tillämpningen. Kommuner gör undantag från och kringgår principen vilket exempelvis kan handla om att man lägger in tidsbegränsningar eller återkallelseförbehåll, det vill säga att beslutet får ändras under vissa förutsättningar. Det finns även problem med att kommuner underlåter att verkställa gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS. 

För kommunerna handlar det om handlingsfrihet, en större möjlighet att kunna styra sina verksamheter men för personen som fått beslutet innebär det en en ovisshet och otrygghet inför framtiden.  

Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet  – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS av Therese Bäckman, Jure