Människohandel är ett växande problem och ett av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet i vår tid. Dominika Borg Jansson vid Uppsala universitet försöker i sin avhandling besvara frågan varför det är så sällsynt med fällande domar för människohandel i världen trots omfattningen av brottsligheten och trots de internationella insatser som görs.

Hon utgår från och utvärderar definitionen av begreppet människohandel som den stadgas i artikel 3 i Palermoprotokollet (FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet) och som ligger till grund för nationell lagstiftning. Här diskuteras även vilka konsekvenser som definitionen har haft på nationell lagstiftning i Sverige, Polen och Ryssland.

I avhandlingen presenteras ett antal förslag på hur den internationella människohandelsdefinitionen kan förbättras. Dessa berör allt från enklare till mer omfattande reformer, och utmynnar i ett förslag på hur en modern människohandels- och slaveribestämmelse kan utformas.

Dominika Borg Jansson disputerar den 13 september vid Uppsala universitet med sin avhandling "Harmonizing national laws on human trafficking by implementing article 3 of the Palermo Protocol: problems and reform".