Alla arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att förebygga stress i arbetslivet. Trots det har inte en enda arbetsgivare fällts för denna typ av arbetsmiljöbrott visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Ett skäl är att reglerna kring psykosocial arbetsmiljö är så föråldrad och otydlig att arbetsgivare har svårt att veta vad som krävs av dem. Reglerna som i hög grad är samma som i 1889 års yrkesfareslag har svårt att förebygga hälsoproblem i det moderna arbetslivet.
 
Avhandlingen går igenom bakgrunden till arbetsmiljölagarna, de principer som genomsyrar dessa och hur de påverkar arbetsgivares ansvar att förebygga stress. På de flesta andra områden inom arbetsmiljölagstiftningen finns det bindande föreskrifter med tydliga sanktioner, vilket saknas när det gäller förebyggande av stress. Avhandlingen efterlyser därför tydligare lagstiftning på området.

Peter Andersson disputerade i juni med Vidta alla åtgärder som behövs - en rättsvetenskaplig studie av arbetgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, Göteborgs universitet.