Europadomstolen publicerade 2010 en omfattande vägledning för advokater, A practical guide on admissibility criteria. I handboken förklaras i detalj kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål.

Handboken finns nu i en tredje uppdaterad version som täcker rättspraxis fram till den 1 januari 2014 och de nya, striktare regler för klagomål till domstolen som trädde i kraft  detta datum.
Den nya regeln anger bl.a. vad ett klagomål till Europadomstolen måste innehålla. Det innebär att Europadomstolen normalt endast kommer att pröva klagomål som innehåller tillräckligt med information för att domstolen ska kunna göra en första bedömning av målet utan att behöva inhämta mer information. Enligt den tidigare ordningen kunde domstolen begära in kompletteringar i de fall en ansökan var bristfällig.

Gudien går att ladda ned från domstolens hemsida eller eller köpa via Wolff legal publishers.