Syftet med handboken är bland annat att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för adoptionsområdet. De allmänna råd (2008:8) som gäller för handläggning av adoptionsärenden ingår i boken.

Handboken som inleds med en kort genomgång av adoptionsförfarandet är indelad i fyra delar – Internationell adoption, Nationell adoption, Stöd och hjälp samt Handläggning och dokumentation.
 
Boken som ersätter den tidigare upplagan Adoption : handbok för
socialtjänsten, 2008 är framtagen i samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA. 

Handboken går att ladda ned eller beställa på Socialstyrelsens webbsida
Adoption : handbok  för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner