Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag av Hanna Almlöf, Jure
I boken behandlas ägarledda aktiebolags organisation och beslutsförfarande. Med ett ägarlett aktiebolag avses  aktiebolag som ägs av ett mindre antal personer som även är aktiva i ledningen av bolaget. I svensk rätt finns endast ett regelverk för aktiebolagsformen trots att det finns många olika typer av aktiebolag.  Studiens huvudsyfte är att utvärdera huruvida den svenska regleringen av aktiebolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag och deras särskilda behov.
Högskolan i Jönköping

Skadestånd vid patentintrång av Jonas Hellberg, Jure 
Skadestånd betraktas som den viktigaste sanktionen vid patentintrång, eftersom den utgör patenthavarens enda möjlighet att bli kompenserad för ekonomiska förluster på grund av intrång. Avhandlingen undersöker om skadeståndssanktionen vid intrång ger rättighetshavaren möjlighet till full ekonomisk kompensation för uppkomna skador. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Konkreta förslag på förändringar och förbättringar presenteras. Avhandlingen tar också upp problemen med det nuvarande tvistlösningssystemet inom patenträtten. Särskilt analyseras effektiviteten i patentprocessen -  patenträttegångar är ofta komplicerade och kostsamma.
Disputationen äger rum vid Stockholms universitet den 19/9

Realizing the single software market : cross-national validity of software license agreements av Jan Leidö, Iustus
Jan Leidö har undersökt tvärnationell giltighet av användaravtal för mjukvara under amerikansk och tysk rätt. USA och EU dominerar den framväxande gemensamma mjukvarumarknaden. Inom EU är Tyskland det mest relevanta rättssystemet för området. Avhandlingen visar på de rättsliga svårigheterna med denna framväxande marknad - tillämpliga lagar skiljer sig åt mellan olika rättssystem, andra både tekniska och affärsmässiga val av mjukvaruföretagen leder också till problem. Men också förslag till förbättringar ges, bl.a. i användaravtal och affärsmodeller.  
Umeå universitet

Konstitutionellt kritiskt dömande : förändringen av nordiska domares attityder under två sekel av Martin Sunnqvist
I denna avhandling sätts de nordiska domarnas uppgift att granska lagars förenlighet med konstitutionella normer in i sitt historiska sammanhang. I fokus står hur domarnas attityder till denna uppgift har förändrats under de senaste två århundradena. Analysen tar sin utgångspunkt i de konstitutionella förändringar som ägde rum i Norden år 1809, 1814 och 1849. 
Boken är en omarbetad och utökad andra upplaga, ursprungligen utgiven som diss våren 2014.
Lunds universitet