Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har tillsammans regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter. Verksamheten finansieras genom  bidrag från Brottsofferfonden men bedrivs på ideell basis av frivilligorganisationer, huvudsakligen av ideella lokala brottsofferjourer. Vittnesstödssamordnare leder verksamheten med vittnesstöd, som hjälper, informerar och stöttar målsägande och vittnen vid domstolarna. 

Brottsoffermyndigheten genomför årliga uppföljningar av verksamheten som visar att den är viktig och uppskattad av målsägande, vittnen, domstolar, åklagare, advokater och anhöriga. Den bidrar till att skapa ökad trygghet och förståelse och också en säkrare rättsprocess för alla inblandade.

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket  framhåller i rapporten att det behövs en mer hållbar och långsiktig finansiering och föreslår därför att verksamheten till största del ska finansieras genom ett särskilt statligt anslag.  Dessutom måste roll- och ansvarsfördelningen mellan de statliga myndigheterna och de ideella organisationerna tydliggöras och förutsättningarna öka för att stödet som enskilda erbjuds blir likvärdigt i hela landet.

Man föreslår också en ny webbaserad utbildning för vittnesstöd samt informationsinsatser för att bredda mångfalden i fråga om ålder, kön och bakgrund bland vittnesstöden.

Läs rapporten : Vittnesstöd : förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten