Leva som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk paradox av Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet (Iustus)
Personer med utvecklingsstörning ska enligt svensk lag ha samma rättigheter och samma självbestämmanderätt  som andra. Hur detta fungerar konkret i rättsliga sammanhang diskuteras i avhandlingen. Rätten antas vara lika och tillgänglig för alla, men alla har inte samma möjligheter att rättshandla eller föra sin egen talan. Detta leder till att personer med utvecklingsstörning ofta blir beroende av att företrädas av en god man eller förvaltare.
Mekanismer i rätten som diskvalificerar vissa människor, på samma sätt som omyndigförklaringen gjorde tidigare, finns alltså fortfarande kvar.
I avhandlingen diskuterar författaren också den människosyn som avspeglas i rätten, och vilka effekter denna får för personer som avviker från den rättsliga idealbilden av människan.

 

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar : om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande av Linnea Wegerstad, Lunds universitet
Linnea Wegerstad undersöker i sin avhandling hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten och varför just sexualbrotten framställs som så problematiska. Varför det finns en specifik brottskategori som benämns sexualbrott och på vilket sätt urskiljs denna brottskategori från andra brott mot person.
Författaren gör en historisk återblick på hur synen på sexualbrott har ändrats över tiden, från sedlighetsbrott till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten, samt undersöker lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomst år 1965 till 2013 års sexualbrottsreform.
Tillgänglig som pdf  HÄR


Underskott i aktiebolag : en skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten av Anna Romby, Uppsala universitet (Iustus)
Avhandlingen granskar den skattemässiga behandlingen av förluster i aktiebolag i ljuset av svensk och europeisk lagstiftning. Syftet med avhandlingen är att kritiskt undersöka möjligheten för aktiebolg att utjämna förluster både över tid och mellan olika skattesubjekt.I bokens första del diskuteras möjliga utformningar av utjämning utifrån en komparativ utblick och centrala bolagsskatterättsliga principer. Den andra delen består av en EU-rättslig analys och i den tredje delen studeras den svenska regleringen.


Att leva som sambo : en civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om
det är i takt med sin tid av Kajsa Walleng, Uppsala universitet (Iustus)
Trots att samboende som samlevnadsform blivit allt vanligare och alltmer socialt accepterat  de senaste decennierna har lagstiftningen kring samboende halkat efter och är inte anpassat efter den rådande samhällsutvecklingen menar Kajsa Walleng.
Avhandlingen studerar det rättsliga skyddet för sambor och i vilken utsträckning det motsvarar dagens behov, särskilt när förhållandet upplöses genom separation eller dödsfall.

Boken innehåller en omfattande empirisk studie som genomfördes 2010 i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB), som påvisar ett glapp mellan lagen och sambors behov. Avslutningsvis diskuteras olika lösningar för att göra den befintliga rättsliga skyddet för sambor mer i takt med sin tid.

Kajsa Walleng disputerar med sin avhandling vid Uppsala universitet den 22 maj.