Regeringen föreslår i en ny proposition (2015/16:157) att lagar ska kungöras elektroniskt genom att Svensk författningssamling (SFS) ska publiceras på en särskild webbplats på internet i stället för i tryckta häften. Den elektroniska versionen ska vara den enda officiella, autentiska versionen.

Genom förslaget förbättras möjligheterna för enskilda att enkelt och kostnadsfritt ta del av innehållet i en författning. Regeringen ska ansvara för att författningen publiceras elektroniskt på den särskilda webbplatsen. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att bland annat förbereda den nya webbplatsen som beräknas vara i gång tidigast i maj 2017.

i dag kungörs alla författningar som utfärdas av regeringen i den tryckta publikationen Svensk författningssamling (SFS). Det finns redan i dag en skyldighet att göra författningar tillgängliga i elektronisk form vilket sker via det offentliga rättsinformationssystemet och portalen lagrummet.se.

Proposition 2015/16:157