Avhandlingen rör lojalitetsplikten för styrelseledamöter i aktiebolag enligt svensk rätt, något som tilldragit sig ökat intresse senare år med anledning av ett antal företagsskandaler. Huvudsyftet är att utreda och analysera lojalitetspliktens omfattning och innebörd. Särskilt fokus ägnas frågor rörande förbudet för styrelseledamöter att utnyttja affärsmöjligheter inom bolagets verksamhetsområde. Vissa internationella utblickar görs, främst rörande förhållandena i övriga Norden, England, Tyskland och USA.

Det saknas lagreglering i svensk rätt och det finns endast ett fåtal författare som har uttalat sig i ämnet. Mot bakgrund av att brott mot lojalitetsplikten kan bli kännbara för såväl bolagen som de enskilda styrelseledamöterna, är enligt författaren, en klargörande analys av rättsläget angelägen.
 
Jessica Östberg har tidigare arbetat som advokat under många år med särskild inriktning mot bolagsrätt. Hon är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law.  

Disputationen äger rum den 8/4, Stockholms universitet.

Styrelseledamöters lojalitetsplikt : särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter, Jure