Vilken laglig rätt har sjukvårdspersonal att vägra utföra vård eller behandling som man menar strider mot sin religion eller tro? Kavot Zillén, som forskar vid Uppsala universitet, har undersökt vilket utrymme den rättsliga regleringen idag ger personal att handla i enlighet med sin religion eller tro utifrån skyddet för religions- och samvetsfrihet och utifrån de krav som ställs på god vård.

Majoriteten av EU-länderna har infört s.k. samvetsklausuler i nationell lagstiftning som ger sjukvårdpersonal rätt att av samvetsskäl avstå från att utföra viss vård. I Sverige saknas idag en rättsligt reglerad rätt till vårdvägran.

I sin avhandling Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet : en rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård analyserar hon skyddet för religionsfrihet i regeringsformen men även diskrimineringslagens och Europakonventionens bestämmelser om religiös diskriminering.