Den 28 september disputerade Per-Ola Wiklander med sin avhandling Kommunal redovisning : en rättsvetenskaplig studie, den första mer omfattande studien om det kommunala redovisningsområdet ur ett rättsligt perspektiv och den första avhandlingen i juridik som läggs fram vid Karlstad universitet.

Sveriges kommuner och landsting hanterar årligen stora summor skattepengar och har sedan 1998, då den kommunala redovisningslagen trädde i kraft, varit skyldiga att redovisa utfallet av sin verksamhet. Det kommunala redovisningsområdet har således gått från att vara i stort sett oreglerat, till en reglering som under de senaste två decennierna utvecklats kraftigt. Men dagens reglering är komplicerad och ger upphov till flera frågor, bland annat frågan om vilken rättslig ställning som kan tillskrivas olika typer av normer inom området, däribland Rådet för kommunal redovisning och dess rekommendationer.

Per-Ola Wiklander har analyserat, systematiserat och utvärderat regleringen i sin helhet, särskilt i ljuset av att redovisningen ska upprättas i enlighet med den rättsliga standarden god redovisningssed.  

Avhandlingen går att ladda ned HÄR